Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

सपही, धनुषा, नेपाल

मधेश प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

सपही, धनुषा, नेपाल

परिचय 2078-10-11

मधेश  प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, सपही , धनुषा  प्रदेशमा स्वास्थ्यको प्रमुख प्राविधिक र प्रशासनिक इकाई हो। स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रदेशमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्था मार्फत निवारक र उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दछ ।

यस कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी निम्न अनुसारको कार्यहरु संचालन गर्ने/गराउने रहेको छ:

 • स्वास्थ्य सेवा तथा पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
 • प्रदेशस्तरमा आवश्यक पर्ने प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक तथा पुर्स्थापना स्वास्थ्य सेवाको ब्यबस्थापन
 • स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय प्राज्ञिक, ब्यबसायिक र पेसागत संघ संस्थाको दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमन
 • प्रदेशस्तरिय स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निर्धारण, अनुगमन र नियमन
 • राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम औषधिजन्य तथा स्वास्थ्य प्रविधि सम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन तथा सञ्चय, अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण, अन्तिम विसर्जन, गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण र त्यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमन
 • राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप अस्पताल, नर्सिरङ्ग होम, निदान केन्द्र, उपचार केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालाको दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमन
 • खानेपानी, ध्वनि र हावाको गुणस्तर अनुगमन तथा लेखाजोखाको ढाँचा निर्माण एवं गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन
 • राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको ब्यबस्थापन तथा नियमन
 • प्रदेशस्तरिय स्वास्थ्य क्षेत्रको मानवश्रोत विकास र ब्यबस्थापन
 • औषधि निगरानी, औषधिको उचित प्रयोग र सुक्ष्म जीव निरोधक, प्रतिरोध, न्युनिकरण
 • खोप र परिवार नियोजन
 • संवेदनशिल औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा आपूर्ति ब्यबस्थापन
 • प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य लेखा पद्धतिको संस्थागत व्यबस्थापन, सूचना प्रवाह
 • प्रदेशस्तरिय जनस्वास्थ्य निगरानी, ब्यबस्थापन
 • सूर्ति, मदिरा र लागू पदार्थ जन्य बस्तुको मापदण्ड, नियन्त्रण तथा नियमन
 • स्वास्थ्य क्षेत्रमा आपतकालिन ब्यबस्था, विपद र माहामारी ब्यबस्थापन, आकस्मिक सेवा प्रवाह, आपतकालिन स्वास्थ्यका लागि औषधि तथा औषधिजन्य सामाग्रीको प्रादेशिक बफरस्टक ब्यबस्थापन
 • सरुवा तथा नसर्ने रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम
 • राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौतिक पुर्वाधार विकास तथा ब्यबस्थापन
 • स्वास्थ्य जन्य फोहोर ब्यबस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन
 • आयुर्वेदिक, युनानी, आम्ची, होमीयोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा लगायत अन्य प्रचलित परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड निर्धारण कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन
 • जनसंख्या, बसाइसराई र परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति र कानून तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन अध्ययन तथा अनुसन्धान, सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन क्षमता अभिबृद्धि र राष्ट्रिय संस्थाहरुसँगको सम्पर्क र समन्वय


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-04-05 14:17:44
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers